Zwroty i reklamacje

Każdy Klient naszego sklepu posiada prawo do zgłaszania reklamacji lub odstąpienia od umowy wg zgodnych z aktualnie obowiązującymi regulacjami dotyczącymi Praw Konsumenta. Zasady te zawarte są poniżej oraz w Regulaminie Sklepu

REKLAMACJE

 1. Z uwagi na używane produkty oferowane przez Sklep, towary nie są objęte gwarancją producenta lub dystrybutora.
 2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli zakupiony produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  3. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 4. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wadliwość Towarów w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Reklamacja może zostać złożona poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego znajdującego na stronie Sklepu w zakładce Zwroty i reklamacje.
 6. Klient składa reklamację pisemnie na adres: ARTMA Patrycja Pikińska, Zduny, ul. Kaliska 6, 62-860 Opatówek lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@artmagames.pl
 7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 8. Aby przyspieszyć proces reklamacji do odsyłanego towaru zaleca się dołączyć dowód zakupu oraz wypełniony Formularz reklamacji, który znajduje się pod adresem: http://www.artmagames.pl/pl/i/Zwroty-i-reklamacje/7
 9. Klient powinien dostarczyć produkt na koszt Sklepu najtańszą możliwą przesyłką rejestrowaną na adres siedziby Sklepu.
 10. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klienci będący konsumentami mogą odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni od momentu objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, za wyjątkiem umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu.

 1. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które można złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem pocztą na adres Siedziby Firmy, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@artmagames.pl.
 2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy, Sklep niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres za pośrednictwem którego oświadczenie zostało wysłane.
 4. Konsument wraz z odstąpieniem od umowy ma obowiązek niezwłocznie zwrócić towar, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Z uwagi na bezpieczeństwo zalecany jest zwrot towarów w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.
 5. Zwracany towar Klient powinien dostarczyć przesyłką poleconą na Adres siedziby sklepu.
 6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sklep dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności (cena towaru oraz koszt dostarczenia rzeczy) w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy o prawach konsumenta.
 10. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Załącznik nr 1

 

 

 

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

 

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku dostarczania treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, od dnia zawarcia umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).
 4. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszą skrzynkę mailową: reklamacje@artmagames.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.
 5. Zaleca się kontakt telefoniczny ze Sklepem pod numerem telefonu: +48 535 810 705, w razie wątpliwości czy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 2. W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres siedziby firmy/sklepu z dopiskiem „odstąpienie od umowy”, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni oddania, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 4. W przypadku zwrotu rzeczy będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:____________________________________

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ……………………………………

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ………………………………………

 

Adres konsumenta(-ów): ……………………………………..

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

……………………………………………….

 

Data: ………………………….

 


Product successfully added to the product comparison!